Waterzuivering 2018

Nog 2 maanden te gaan en dan geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen uit het te lozen water verwijderen. Bij lozing op het riool of oppervlaktewater moeten de volgende waterstromen gezuiverd worden door een BZG-goedgekeurde installatie:

 • Drainwater;
 • Lozing bij teeltwisseling;
 • Lozing bij start teelt;
 • Filterspoelwater (als gespoeld met drainwater);

Heeft u al een besluit genomen?

De verwachting is dat duizenden telers in de resterende maanden van het jaar nog een besluit moeten nemen. Heeft u al een besluit genomen? Weet u al wat u wilt? Start tijdig met besluitvorming zodat u per 1 januari echt kunt starten. Wij ondersteunen u graag op dat vlak.

 


Zuiveringsplicht voor iedere teler!

Zolang er niet geloosd wordt op de bodem, oppervlaktewaterof riolering is er geen probleem. Wordt er geloosd zonder waterzuivering dan wordt het lozingsverbod overtreden. Dan is er een overtreding van de wet economische delicten en bij strafrechtelijke handhaving levert dit stevige boetes op.

De zuiveringsplicht geldt dus voor iedereen! Er bestaan geen uitzonderingen voor:

 • Kleine telers
 • Biologische telers
 • Grondgebonden telers
 • Combinatieteelten

Overmacht?

Ook bij overmacht dient via een zuiveringsinstallatie geloosd te worden. U moet dus ook maatregelen nemen om in geval van calamiteiten een tijdelijke opvangvoorziening te hebben.

Een calamiteit zoals een breuk van een silo is uiteraard niet te voorzien, maar teveel aan natrium of lozen bij de teeltwisseling wordt niet gezien als calamiteit. Ook een calamiteit zoals een ziekte kan niet "weggeloosd" worden zonder gebruik van een waterzuivering.


BZG-erkende installatie

Om te voldoen aan de wettelijke zuiveringsplicht moet iedere teler beschikken over een officieel erkende installatie.

Op 22 december werd de HortiMaX-CleanLite van het predicaat 'erkende installatie'  door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Alle door de BZG gecertificeerde installaties zijn terug te vinden op de BZG Lijst.

 


HortiMaX CleanLite: BZG gecertificeerd!

Voor telers die op zoek zijn naar een individuele oplossing voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen is de HortiMaX CleanLite een betaalbare oplossing. De zuiveringsinstallatie kan eenvoudig in iedere situatie ingepast worden. De HortiMaX CleanLite wordt geleverd via HortiMaX dealers en is beschikbaar met oplopende capaciteit vanaf 10m3 per dag.

Lees hier het complete artikel over HortiMaX CleanLite op de BZG lijst.

Lagedruk UV met waterstofperoxide (H2O2)

De HortiMaX CleanLite maakt gebruik van UV licht en waterstofperoxide. Deze combinatie van technieken zorgt voor een oxiderende werking waardoor gewasbeschermingmiddelen afbreken. Als de gewasbeschermingsmiddelen goed zijn afgebroken ontstaat water, CO2 en rest producten van deze middelen. Deze techniek wordt vaak al veelvuldig gebruikt in de glastuinbouw om recirculatiewater te ontsmetten en is de meest geschikte én goedkoopste manier van waterzuivering.

Meer weten? Bekijk hier de unieke eigenschappen.


Grotere capaciteit nodig? HortiMaX kan maatwerk bieden. Neem hiervoor contact met ons op.

De voordelen van de HortiMaX CleanLite:

 • BZG gecertificeerd
 • Compacte installatie met UV en H2O2
 • Capaciteit vanaf 10m3 per dag
 • Eenvoudig inpasbaar in elke situatie
 • Weinig onderhoud
 • Betaalbare oplossing


Weinig onderhoud:

 • Automatische zuurreiniging
 • Automatische leegmelding doseercontainers
 • H2O2 35% en salpeterzuur bij tuinbouwtoeleverancier verkrijgbaar
 • Lange levensduur lampen (12.000 branduren)
 • Automatische melding functioneren/vervangen lamp

 

Download hier de brochure over de HortiMaX CleanLite.

 


Welke vervolgstappen moet u nemen?

Wilt u tijdig investeren en voorzien in een oplossing voor waterzuivering, dan moet  u grofweg de volgende stappen nemen:

 • Bereken uw zuiveringsbehoefte
 • Maak een keuze voor een gecertificeerde BZG-installatie
 • Vraag een offerte aan
 • Maak gebruik van de beschikbare fiscale regelingen (MIA en Vamil)

Stap 1. Bereken uw zuiveringsbehoefte
 

U berekent uw zuiveringsbehoefte door de waterstromen in de huidige situatie in kaart te brengen door uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

 • Hoeveel water loos ik per dag?
 • Zijn er piekmomenten per dag of door het jaar?
 • Hoeveel wordt geloosd tijdens een teeltwisseling?
 • Wordt afvalwater al ergens opgevangen?

Als u wilt weten welke zuiveringscapaciteit nodig is, is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Heeft u dit (nog) niet in beeld. Neem dan gerust contact met ons op zodat wij sámen met u uw waterstromen in kaart brengen en u de voordelen, de randvoorwaarden en de investering voor u kunnen berekenen.
sales@hortimax.com

WUR rekenmodel zuiveringstechnieken

De business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) heeft samen met KWR heeft een rekentool gepubliceerd zodat u gemakkelijk en snel de meest voordelige oplossing voor uw zuiveringssituatie zelf kunt berekenen. U hoeft dus niet meer bij meerdere toeleveranciers een offerte op te vragen. Dit scheelt een hoop tijd. 
 
HortiMaX CleanLite voordeligste oplossing
De HortiMaX CleanLite komt ook in dít model naar voren als de meest voordelige oplossing. De HortiMaX CleanLite maakt gebruik van UV licht en waterstofperoxide. Deze techniek wordt vaak al veelvuldig gebruikt in de glastuinbouw om recirculatiewater te ontsmetten en is de meest geschikte én goedkoopste manier van waterzuivering wat ook blijkt uit de rekentool van de WUR.

Vervolgstappen
Uit de rekentool komt de voor de u meest geschikte en goedkoopste oplossing. Het enige dat u na deze stap nog hoeft te doen is het aanvragen van de beschikbare fiscale regelingen en een order te plaatsen.

 

Waterzuivering 2018

Stap 2. Strategie bepalen

De hoeveelheid water die u moet zuiveren voordat u het water loost kan bepalend zijn voor de juiste strategie. Welke mogelijkheden zijn er? Wat kunt u doen:

 

 • Besluiten om emissieloos te telen.

 • Aansluiten bij een waterzuiverings collectief. Daarvoor moet u al aangemeld zijn.

 • Kiezen voor een mobiele olossing voor waterzuivering.

 • Kiezen voor een individuele oplossing.

 

De HortiMaX CleanLite is een van de erkende installaties die door de BZG zijn goedgekeurd voor toepassing door telers op hun eigen bedrijf als individuele oplossing.

 

 


Stap 3. Vraag een offerte aan

Er zijn ongeveer 4000 glastuinbouw-bedrijven die in de komende 6 maanden een oplossing willen hebben. Denkt u eaan dat de handhaving start per 1 januari. U kunt geconfronteerd worden met boetes en dwangsommen. Het is daarom van belang dat u snel besluit en offertes aanvraagt voor de door u gewenste oplossing. Ook al lijkt 1 januari nog ver weg, houdt u rekening met beperkte vraag en langere leertijde indien de tijd verder verstrijkt.

 


Stap 4.  Maak gebruik van fiscale regelingen

 

MIA en Vamil
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-inversteringen (Vamil) zijn fiscale regelingen en bieden ondernemers belastingvoordeel. U investeert fiscaal voordelig in een milieuvriendelijke techniek als deze op de Milieulijst staat die hoort bij fiscale regelingen. MIA en Vamil zijn geen subsidieregelingen.

 

Budget
Het buget voor MIA bedraagt voor 2017 € 97 miljoen. Voor Vamil is in 2017 € 40 miljoen beschikbaar. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van een dergelijk besluit mogen nog gemeld worden voor MIA/Vamil.

 

Aanvragen MIA/Vamil:

 • binnen 3 maanden nadat u opdracht gaf (schriftelijk of mondeling).
 • vraagt u aan via MijnRVO.nl.Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.
 • U vindt meer informatie over het aanvragen van de regelingen op MijnRVO.nl.

 

Lees HIER meer over MIA en VAMIL. (Bron: www.rvo.nl)
 


Toezicht en handhaving

Het beheer van de wateren is één van de kerntaken van de waterbeheerders. Het beheer kent een kwantitatieve kant, waarbij waterkering en waterpeil een belangrijke rol spelen, en een kwalitatieve kant: de zorg voor schoon en veilig water.
 
Voor het waterbeheer van de Nederlandse oppervlaktewateren, zoals rivieren, meren, vaarten, kanalen, sloten en beken, zetten de beheerders een keten van instrumenten in: voorlichting, wetgeving, vergunningverlening én... handhaving.

 

Het doel van handhaving is een betere naleving van de wetten en regels, waardoor de waterkwaliteit en waterveiligheid verbetert en het milieu schoner wordt.
 
Landelijk wordt beleid gemaakt voor de zorg van schoon water. De uitvoering van het beleid vindt plaats door Rijkswaterstaat en de waterschappen. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de juiste uitvoering.  Naast de inspectie hebben de waterbeheerders handhavingpartners.

 

De waterbeheerders houden toezicht op een breed scala aan wet- en regelgeving. In de Waterwet zijn duidelijke afspraken gemaakt welke waterbeheerder voor welk water het bevoegd gezag is.
 
Hoe wordt over het algemeen gehandhaafd?
In de nota handhaving Wvo (nu Waterwet) ‘Een kwestie van kunnen, willen en doen’ wordt een overzicht gegeven van de handhaving van de Waterwet. Op deze site wordt een indruk gegeven van de planning & programmering, toezicht en handhaving.
(bron: www.helpdeskwater.nl)


Meer informatie nodig?

Neem gerust contact met ons op!

René van der Stam - rvdstam@hortimax.com of 06-51649038

 

Nuttige links:

www.activiteitenbesluitagrarisch.nl/glastuinbouwbedrijf

www.ltoglaskracht.nl

www.glastuinbouwmodellen.wur.nl

www.glastuinbouwwaterproof.nl

www.helpdeskwater.nl

www.hortimax.com/cleanlite

Upcoming events

BEURZEN

2018

HortiContact
20-22 februari
Gorinchem

Shouguang Veg. Expo
20-22 maart
Shouguang, China

MJBizConNEXT US
9-11 May 2018, Booth #1342
Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA
US

Hortiflorexpo IPM
9-12 mei
Beijing, China

GreenTech
12-14 juni
Amsterdam RAI

Cultivate '18
14-17 juli
Columbus, OH, USA

Canadian Greenhouse Conference
3+4 oktober
Niagra Falls, Canada

Expo AgroAlimentaria
13-16 november
Irapuato Mexico